Skip to content

ธรรมะสวนะ
"คนเราเมื่อประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรม
อยู่ในความไม่ประมาท หมั่นบำเพ็ญบุญสวดมนต์ไหว้พระทุกวันแล้ว
ก็ไม่ต้องวิ่งไปหาพระที่ไหน ชีวิตก็เป็นสุข"

วัดป่าวิเวกวัฒนาราม (หลวงปู่จาม)